Het kantoor is gehouden tot het naleven van de AssurMIFID / IDD- gedragsregels en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

Julie Criel verzekeringen

Adres: Tervenen 99 A – 9940 Ertvelde

Telefoon: 09 373 51 10

Email: Julie.criel@telenet.be

KBO + FSMA nummer: 0733 822 123

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be

1.       Aangeboden producten en diensten.

 

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling.

 

Het kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

 

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur.

 

1: Ongevallen;

2: Ziekte;

3: Voertuigcasco;

7: Vervoerde goederen;

8: Brand en natuurevenementen;

9: Andere schade aan goederen;

10a: Verplichte BA auto;

10b: BA vervoerder;

13: Algemene BA;

17: Rechtsbijstand;

18: Hulpverlening

 

2.       Informatie over het belangenconflictenbeleid.

 

“De AssurMiFID / IDD- gedragsregels leggen mijn kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe mijn kantoor hieraan invulling geeft.”

 

Informatie over het belangenconflictenbeleid in mijn kantoor:

 

2.1. Wetgevend kader.

 

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID / IDD- gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is mijn kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door mijn kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

 

2.2. Welke belangenconflicten?

 

Met het oog op het belangenconflictenbeleid heeft het kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in het kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) het kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van het kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft mijn kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad.

 

Het gaat om:

 

– Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

– Situaties waarbij het kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

– Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;

– Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;

– Situaties waarbij het kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling;

– Situaties waarbij het kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsondernemingen;

– Situaties waarbij de verzekeringsondernemingen deelnemingen van minsten 10% bezit van de stemrechten of van het kapitaal van het kantoor

 

2.3. Welke maatregelen neemt mijn kantoor?

 

Het kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

 

Het gaat onder meer over:

 

– Een interne instructienota;

– Een aangepast verloningsbeleid;

– Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;

– Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;

– Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;

– Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

 

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van mijn kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

 

2.4.  Wat is de procedure?

 

Wanneer een belangenconflict geïdentificeerd wordt, zal ik eerst nagaan of de MiFID grondwet, nageleefd kan worden. Indien dit niet het geval kan zijn, kan ik geen dienstverlening verschaffen.

Indien de grondwet wel kan nageleefd worden, bekijk ik of de beheersmaatregelen voldoende zijn. Indien dit het geval is, zal ik tot dienstverlening kunnen overgaan. Indien de beheersmaatregelen ontoereikend zijn, zal ik zorgen voor specifieke transparantie, zodat er wel dienstverlening kan verzorgd worden.

 

2.5. Specifieke transparantie.

 

Wanneer in een concrete situatie de maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door mijn kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met mij contact opnemen voor meer informatie.

 

3.       Vergoeding.

 

Voor mijn diensten van verzekeringsbemiddeling ontvang ik in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door het kantoor. Voor meer informatie contacteer het kantoor. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

 

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij mijn kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71

 

*Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.