PRIVACY VOORWAARDEN

 1. Inleiding

Het makelaarskantoor Julie Criel verzekeringen hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Ik verbind mij tot het beschermen en verwerken van uw persoonsgegevens in strikte overeenstemming met de privacywetgeving en in volledige transparantie.

Het doel van dit algemene privacy beleid is om uitgebreide informatie te verschaffen over het onderwerp en over hoe ik uw persoonsgegevens verzamel, gebruik en opsla. De contractuele voorwaarden die tussen ons van toepassing zijn, blijven ongewijzigd. Ik vraag u om de tijd te nemen om deze algemene privacyverklaring te lezen zodat u vertrouwd raakt met de praktijken op het vlak van privacy.


 1. Definities

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een gebruikersnaam, een wachtwoord, een contractnummer of een emailadres.

Verwerking van gegevens: dit is elke verrichting m.b.t. persoonsgegevens. De verwerking omvat onder meer alle aspecten in verband met het verzamelen, registreren, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorgeven, verspreiden of elke andere vorm van terbeschikkingstelling, vergelijken of met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van dergelijke gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking bepaalt.

Datalek: een inbreuk op de beveiliging die leidt tot onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde verspreiding of toegang tot persoonsgegevens.


 1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.

Als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt het makelaarskantoor de persoonsgegevens die worden verzameld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 27 april 2016 en alle andere geldende Belgische regelgevingen betreffende gegevensbescherming.


 1. Verzamelde en verwerkte gegevens.

De persoonsgegevens die ik in het kader van onze relaties verzamelen, vallen in verschillende categorieën.

a. Niet specifieke categorieën van persoonsgegevens.

Dit omvat:

   • Persoonsgegevens: naam, adres, email, telefoonnummers, geslacht, burgerlijke staat, gezinssituatie, geboortedatum en plaats, werkgever, functie en beroepservaring, relaties met de verzekerde, begunstigde of aanvragen van de schadevergoeding.
   • Identificatiegegevens: nationaal identificatienummer, identiteitskaartnummer, rijbewijsnummer.
   • Financiële gegevens: bankrekeningnummer, informatie over het inkomen en andere financiële informatie.
   • Gegevens over het te verzekeren risico.
   • Informatie over de verzekeringspolis, de offertes die particulieren ontvangen en de polissen die ze krijgen.
   • Gegevens over eerdere schadevergoedingsaanvragen.
   • Gegevens over lopende schadevergoedingsaanvragen.

 

b. Specifieke categorieën van persoonsgegevens.

Dit omvat gegevens over uw gezondheid:

Ik behandel deze met bijzondere zorg, bijvoorbeeld voor een goed beheer van verzekeringscontracten betreffende uw gezondheid.

Deze categorieën van persoonsgegevens worden alleen verwerkt met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en voor de doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven.

De toegang tot deze gegevens is beperkt tot personen die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren met het oog op het overeengekomen doel.

 

c. Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Ook deze gegevens behandel ik met bijzondere zorgvuldigheid en voor de doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven.

Ik verwerk deze gegevens enkel als ik hiervoor toelating krijg op basis van een wet die voldoende garanties voorziet.


 1. Wat is het doel van de gegevensverwerking?

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voor elke verwerking worden alleen gegevens verwerkt die relevant zijn voor het desbetreffende doel.

Ik gebruik deze persoonsgegevens in het bijzonder om:

   • te reageren op uw vragen en met u en anderen te communiceren in het kader van mijn activiteiten;
   • u toegang te geven tot de informatie die ik online beschikbaar stel voor gebruikers van mijn diensten;
   • contact met u op te nemen via mijn website www.juliecriel.be;
   • u een newsletter te sturen als u zich hierop abonneert;
   • u te ondersteunen en bij te staan in het kader van mijn dienstverlening;
   • u belangrijke informatie te sturen over wijzigingen in mijn producten en diensten, voorwaarden en andere administratieve, technische of commerciële informatie;
   • beslissingen te nemen over het verlenen van diensten aan u;
   • marktonderzoeken en – analyses uit te voeren, waaronder tevredenheidsenquêtes;
   • u marketinginformatie te verstrekken (met inbegrip van informatie over mijn producten of andere producten en diensten die onze geselecteerde externe partners aanbieden) in overeenstemming met de door u aangegeven voorkeuren;
   • om klachten op te lossen en verzoeken om toegang tot of correctie van gegevens te beheren;

Als ik persoonsgegevens verwerk voor andere doeleinden dan degene in dit artikel, informeer ik u over dit nieuwe doel en verschaf ik u alle andere noodzakelijke informatie voordat ik met de nieuwe verwerking begin.


 1. Gegevensbescherming

Ik neem passende technische en organisatorische maatregelen tegen vernietiging, verlies, vervalsing en ongeoorloofde toegang of verspreiding die in overeenstemming zijn met de wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming.

Als u redenen hebt om aan te nemen dat uw interactie met mij niet langer veilig is, bijvoorbeeld als u vindt dat de veiligheid van uw persoonsgegevens die u mogelijk bij mij hebt, in gevaar zijn gebracht, dan vraag ik u om mij onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Ik verbind mij ertoe ervoor te zorgen dat mijn toekomstige loontrekkende en zelfstandige werknemers, alsook stagiairs of externe consultants de verplichtingen naleven die voortvloeien uit dit privacy beleid en de bepalingen van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.


 1. Datalek

In het geval van een datalek kan het zijn dat ik de inbreuk op de persoonsgegevens moet melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit enerzijds, en aan de betrokken perso(o)n(en) anderzijds. In de ernstigste gevallen moeten we de inbreuk zo snel mogelijk en uiterlijk 72 uur na het bekend raken ervan aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden. In het bijzonder ben ik verplicht om elke schending van persoonsgegevens te documenteren. Ik moet dan aangeven wat de feiten zijn met betrekking tot de schending van de persoonsgegevens, de gevolgen ervan en de maatregelen die zijn genomen om eraan te verhelpen, zodat de Gegevensbeschermingsautoriteit de naleving van de GDPR kan controleren.


 1. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Ik verleen alleen toegang tot uw persoonsgegevens aan personen voor wie dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken. Zij zijn gebonden door een strikt beroepsgeheim en moeten voldoen aan alle technische en organisatorische vereisten om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen.


 1. Overdracht van uw gegevens.

Ik draag uw persoonsgegevens over aan:

   • De verzekeringsmaatschappijen waarmee we samenwerken.
   • Andere derden zolang er een rechtmatig belang is.
   • Elke persoon of instantie in het kader van een wettelijke verplichting of een administratieve of rechterlijke beslissing.
   • Andere derden met wie ik persoonsgegevens kan delen in verband met een lopende of voorgenomen reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, portefeuilleoverdracht of andere transactie met betrekking tot al mijn activiteiten of een deel daarvan.

Als ik uw gegevens overdraag buiten de Europese Economische Ruimte (EER), naar een land dat geen adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt, versterk ik de IT-beveiliging nog meer en eis ik contractueel een hoger beveiligingsniveau van mijn internationale tegenpartijen.


 1. Onderaannemers

Als ik een beroep doe op onderaannemers, zijn ze contractueel aan mij gebonden. Zij moeten dan mijn instructies opvolgen en zich houden aan de principes die zijn uiteengezet in mijn privacy beleid.

Ik zorg ervoor dat deze onderaannemers:

   • voldoen aan de Europese Verordening Gegevensbescherming;
   • alleen beschikken over gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van hun taken;
   • zich ertoe verbinden deze gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te behandelen en ze alleen te gebruiken voor de uitvoering van hun taken.

 1. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Binnen de grenzen van de regelgeving hebt u het recht om:

   • kennis te nemen van uw gegevens en ze desgevallend te laten corrigeren en te laten overdragen aan derden (recht op overdraagbaarheid);
   • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen te geven (of in te trekken);
   • zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, de verwerking ervan te laten beperken en uw gegevens te laten wissen. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat ik de contractuele relatie dan niet kan voortzetten.

U kan uw rechten uitoefenen door een gedateerde en ondertekende aanvraag, met een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart, te verzenden via de post naar mijn makelaarskantoor naar het adres of email dat op mijn website www.juliecriel.be staat.


 1. Hoe lang bewaar ik uw gegevens?

De verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de contractuele relatie, de wettelijke verjaringstermijn, alsook gedurende elke andere geldende wettelijke en reglementaire bewaartermijn.


 1. Gebruik van mijn website juliecriel.be en mobiele applicaties.

Als u geen klant bent en mijn website bezoekt, gaat u ermee akkoord dat ik de gegevens die tijdens dit bezoek worden gegenereerd, kan gebruiken. Naast de gegevens die u mij vrijwillig verstrekt bij het gebruik van de site, gebruik ik technologische middelen (zoals cookies) om gegevens te verzamelen. Als u klant bent en u mijn mobiele applicaties gebruikt, verwijs ik naar de gebruiksvoorwaarden van deze applicaties.


 1. Wijzigingen in het privacy beleid.

In een veranderende wereld waar technologieën en wetgeving voortdurend in ontwikkeling zijn, kan dit privacy beleid aan veranderingen onderhevig zijn. Ik vraag u om de laatste onlineversie van deze verklaring te lezen. Ik zal u via de website www.juliecriel.be of andere gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen.


 1. Vraag – verzoek – klacht?

Voor vragen of verzoeken over dit privacy beleid of de privacy praktijken, of voor een klacht, kan u contact opnemen met mijn makelaarskantoor op het adres dat op de website www.juliecriel.be staat. U kan ook steeds contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be